Работа за Фармацевти в Германия

През последните години в Германия се наблюдава все по-нарастващ дефицит на фармацевти за работа в отворен тип аптеки. За тези, които вече работят в Германия или се интересуват от работа като фармацевт в аптека, сме събрали и синтезирали по-долу най-важната информация:

Къде в Германия търсенето на фармацевти е най-голямо?

Дефицит на фармацевти в Германия се наблюдава най-вече в т. нар. отворен тип аптеки. Регионално търсенето на фармацевти е най-голямо в провинциалните региони и предимно в Северна и Източна Германия. Напоследък се забелязва тенденция на все по-голямо търсене на чуждестранни фармацевти също в атрактивни региони, в близост до или директно в средно големите и големи градове в Южна и Западна Германия.

Има ли работни места за фармацевти и във фармацевтичната индустрия в Германия?

Само 9 % от около общо 62.000 фармацевти в Германия са заети в сферата на индустрията. В тази област има и много немски кандидати, желаещи да работят в индустрията, поради което няма дефицит на специалисти и трудно се намират работни места за чуждестранни кандидати. 80% от фармацевтите работят в отворен тип аптеки и само в тази сфера се откриват все повече работни места за чуждестранни фармацевти.

Каква е заплатата на фармацевт, работещ в аптека в Германия?

Заплатите на фармацевтите в Германия се определят според тарифи в колективен трудов договор. Заплатите започват от около 3.300 евро бруто на месец за начинаещи и могат да достигнат до около 4.000 евро бруто на месец за фармацевти с повече от 11 години трудов стаж в аптека. При определяне на заплащането по принцип се признават годините трудов стаж от родината. Поемането на дежурства, които са около 2 на месец, се заплаща допълнително с около 150 евро за нощно дежурство и около 200 евро за дежурство в почивен ден. След въвеждане в спецификата на работа в Германия и при добри резултати има потенциал за бързо кариерно развитие до ръководител на филиал на аптека. На такава позиция заплатите могат да достигнат до 4.500 евро бруто на месец или повече. Т.к. немската данъчна система е доста сложна, определянето на оставащата нетна от брутната заплата е трудно и трябва да се вземат предвид различни фактори, като например, дали кандидатите са семейни или не, също и разстоянието от адреса по местожителство в Германия до работното място може да повлияе на определянето на размера на данъка. За ориентировъчно определяне на чистата оставаща заплата може да се има предвид следното:

Един несемеен начинаещ фармацевт с до 1 година опит получава с включени дежурства чисто около 2.200 евро, а семеен фармацевт с опит получава около 3.000 евро нетна заплата на месец с включени дежурства. Фармацевти на ръководна позиция с дежурства могат да достигнат и до 3.250 евро нето на месец. Кандидатите с деца могат да подадат документи и за детски надбавки, които в момента са около 190 евро нето на месец на дете.

Посочените заплати важат за цяла Германия, независимо от това, дали става дума за работа в центъра на голям град или в по-малко градче или селище. Тук е важна не само заплатата, но и местната покупателна способност спрямо дохода. Основният решаващ фактор е размерът на наемите. В различните региони на Германия разходите за наем са различно високи. Така например наемът на квартира в Мюнхен може да бъде четирикратно по-висок от наема в периферията на голям град в Рурска област. Основна и водеща част от нашите услуги заема консултирането на кандидатите по отношение на избора на бъдещо работно място. Има атрактивни градове, където наемите в периферията или в близко разположени градчета са по-изгодни спрямо тези в центъра, докато има и такива, където почти няма разлика в наема между централната част и периферията и околностите. Основните разходи за живот в Германия, дори и при съблюдаване на разходите за наем, са значително ниски или нормални в сравнение с тези в други европейски държави и в сравнение с Централна и Източна Европа. При оценка на дестинациите за емиграция, следва да се обмисля и този аспект. Така например животът в Скандинавските страни, Франция, Великобритания и особено в Швейцария е значително по-скъп от този в Германия.

Какво е работното време на фармацевтите, заети в аптеки в Германия?

Почти всички фармацевти, наети на пълно работно време в аптеки работят 40 часа на седмица. В Германия работното време се определя не само чрез трудовия договор и вербално, но и в действителност се спазва. Много от аптеките се придържат към правилата, определени в регионалния колективен трудов договор, където работното време е еднозначно дефинирано. При евентуални извънредни часове, следва тези да бъдат допълнително заплатени или компенсирани с почивни дни. В зависимост от региона, на всяка аптека се падат около 2 извънредни дежурства. За фармацевти, назначени на постоянен трудов договор, тези дежурства се заплащат допълнително към фиксираната заплата. В Германия рядко се срещат денонощни аптеки, изключение правят само тези по летищата и гарите, където по-дългото работно време е позволено.

Защо се наблюдава дефицит на фармацевти в Германия?

Що се отнася до причините за дефицита на фармацевти за аптеки в Германия, дори и експертите не могат да го аргументират еднозначно. Решаващ фактор, може би, е високият дял на жени-фармацевти в тази професия, който към момента е около 71,3 % при нарастваща тенденция. Отпускът по майчинство и желанието на жените с деца в Германия да работят често на половин работен ден донякъде обяснява и нарастващият брой на отворени работни места и дефицитът на кадри в тази сфера, но и по принцип регламентираното работно време и балансът между работа и кариера играят голяма роля в живота на германците. Именно поради тази причина понякога има нужда от заемане на едно пълно свободно работно място в аптека с няколко фармацевти. Както и във всички други сфери на икономиката, така и при фармацевтите големите градове са предпочитани за работа и живот. В големите градове се наблюдава тенденцията на все по-дълго работно време, което също от своя страна предполага търсенето на все повече персонал. В близко бъдеще се очаква също така голяма част от фармацевтите в Германия да достигнат пенсионна възраст, вследствие на което търсенето на фармацевти за работа в аптеки вероятно ще продължи да нараства.

Какви са структурата и разпределението на аптеките в Германия?

В Германия има общо над 20.000 аптеки. С около 25 аптеки на 100.000 жители гъстотата на аптеките в страната е под средната за ЕС от 31 аптеки на 100.000 души и далеч от средната за България (50 аптеки на 100.000 души), Румъния (40 на 100.000 души) и Гърция (99 на 100.000 души) и близка до тази в Унгария и Република Хърватска, където се падат 24 и съответно 26 аптеки на 100.000 души. Това означава, че в Германия преобладават средно големите и големите аптеки, веригите от аптеки не са позволени в страната. Често обаче са наблюдава сливането на аптеки с цел маркетингово и търговско коопериране, което създава впечатлението за вериги от аптеки.

Какви са изискванията за работа като фармацевт в Германия?

За работа като фармацевт в аптека в Германия се изисква специално разрешително, т. нар. апробация. Документите за разрешителното се подават преди започване на работа в Германия в съответната отговорна институция. Основните предпоставки за издаване на апробация са завършено следване по фармация в ЕС или ЕИП и добри до много добри познания по немски език. Повечето провинции изискват към момента общи познания по немски език на ниво Б2 и езикови познания по професията на C1-ниво, като тези познания следва да бъдат подкрепени от езиков сертификат по немски и сертификат за успешно издържан тест по немски по професията в Германия. Една от основните услуги, които нашата фирма предлага на чуждестранни фармацевти е именно професионалната подкрепа при подаването на документи за апробация.

Какви са особеностите на работата като фармацевт в Германия?

Работата на фармацевт в аптека е по принцип почти идентична във всички страни. Нивото на образование е почти еднакво, основните действащи съставки при лекарствата са идентични, различават се само имената на медикаментите в различните страни. Особеното в немския пазар е, че има не една, а стотици здравни каси, които сключват договори директно с производителите на лекарства, затова при предписването на медикаменти трябва да се внимава член на коя здравна каса е пациентът. По принцип работата се организира с помощта на специална софтуерна програма, като чуждестранните фармацевти следва да научат принципа на работа и да го прилагат, за целта работодателите въвеждат новите фармацевти в системата в периода на сработване в началото. Обикновено периодът на въвеждане и обучение продължава от 2 до 6 месеца.

Защо да се възползвате от услугите на tw.con. в търсенето на работа като фармацевт в Германия?

Ние Ви предлагаме обхватно консултиране и услуги във връзка с процеса на кандидатстване за работа, както и подкрепа и информация по време на адаптирането Ви в Германия и на новото работно място. Нашите услуги са безплатни за кандидати, доколкото приемете наша оферта и започнете работа при наш клиент-работодател.

По-конкретно Ви предлагаме следните предимства при съвместна работа с нас:

• Предлагаме Ви оферти само при подбрани работодатели, които са отворени за работа с чуждестранни специалисти и са готови да ги наемат на работа, съответно работодатели, които предварително консултираме във връзка с особеностите на работа в международен екип и интеркултурните аспекти.

• Консултираме Ви в избора на най-подходящ за Вас работодател и местоположение за оптимално планиране на живота Ви в дадения регион, в тази връзка Ви консултираме по теми, свързани със заплатите, разходите за живот, цените на наемите и т.н.

• Организираме Ви хоспитации и интервюта на място в Германия, при което имате възможност да добиете първи впечатления от работното ежедневие при Вашия потенциален работодател. Обикновено разходите за път за хоспитациите се поемат от работодателя.

• Подкрепяме Ви при подаване на документите за апробация, като се опитваме да намерим винаги най-лесния и бърз начин за Вас за получаване на разрешителното.

• Помагаме Ви в разбирането на трудовия договор и договора за наем, както и да изясните евентуално възникнали въпроси във връзка с договорите.

• Подкрепяме Ви в намирането на квартира за първоначално настаняване в Германия.

• Консултираме Ви по теми, свързани с първите формалности на място в Германия като регистрация на адрес, откриване на банкова сметка, подаване на документи за детски надбавки, регистрация в съответния фармацевтичен съюз и пенсионна каса за фармацевти.

За повече информация се свържете с нас на посочените контакти или разгледайте нашите обяви за работа.